PDN Impuls Kropki

Oferta dla jednostek
samorządu terytorialnego

Warsztaty realizowane w formie stacjonarnej i online dla pracowników instytucji JST: wartościowe zarządzanie, finansowanie oświaty, audyty, Smart City, Windows 365.

Katalog szkoleń

Kurs
Wartościowego
Zarządzania©

Edukacja włączająca

Indywidualne i grupowe sesje rozwojowe z zastosowaniem certyfikowanych narzędzi

Finansowanie oświaty w świetle prawa

Zasady doskonalenia nauczycieli – regulamin, podziała środków

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa

Umiejętności cyfrowe przydatne nie tylko w pracy zdalnej

SmartCity – rola mieszkańca i nowych technologii w rozwoju gminy

Efektywna promocja
jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenie szyte na miarę

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów – praktyków, którzy dzielą się własnym doświadczeniem i pracują w oparciu o sprawdzone rozwiązania

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych i online do indywidualnego uzgodnienia.

Szkolenie trwa
od 4 do 5 h dydatktycznych

Liczba uczestników szkolenia
online max. 20 osób
stacjonarnie 25 osób

Zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

NA MIARĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI

Szkolenia w formie stacjonarnej lub online

Wsparcie
Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

Model doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego

Doradztwo dla JST

Podstawą do realizacji procesu doradczego dla JST jest Model doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego opracowany w 2019 r. przez Dorotę Tomaszewicz, Zofię Domaradzko – Grochowalską, Dorotę Pintal i Annę Pawełas rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Związek Miast Polski.

Samorządy otrzymają zindywidualizowane, profesjonalne, procesowe wsparcie,  ponieważ:

diagnoza potrzeb, co do zakresu wsparcia/doradztwa dotyczy indywidualnej sytuacji każdej z jednostek samorządu terytorialnego i jest dokonywana przez jej pracowników przy wsparciu profesjonalnych ekspertów,

doradztwo realizowane jest w siedzibie JST, z zachowaniem dyskrecji oraz z wykorzystaniem zasobów, którymi dysponuje (zasoby kadrowe, informatyczne, infrastrukturalne itp.)

Jak przebiega proces doradczy

Proces doradczy prowadzony jest w formule blended learning  przez dwóch ekspertów: eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO) w wybranym przez JST obszarze.

Obszary wsparcia dotyczą:

 1. Analizowanie potrzeb i planowanie realizacji założonej wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty.
 2. Monitorowanie jakości usług edukacyjnych.
 3. Zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego.
 4. Planowanie budżetowe.
 5. Udział mieszkańców/partnerów w usługach edukacyjnych
 6. Udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych.
 7. Rola dyrektora i relacje z organem prowadzącym.
 8. System wspomagania szkół – doskonalenie nauczycieli.
 9. Organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów.
 10. Organizacja wsparcia uczniów z  niepełnosprawnością oraz uczniów
  z trudnościami w nauce.
 11. Organizacja wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych.
 12. Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty.

Audyt organizacyjny szkół – analiza porównawcza organizacji
jednostek oświatowych z uwzględnieniem ich typów i rodzajów
oraz etapów edukacyjnych

 
Audyty
Audyty JST

Szczegółowy zakres audytu

Analiza arkuszy organizacyjnych z podziałem na poszczególne etapy edukacji:​

przedszkola

szkoły podstawowe (I i II etap edukacyjny)

szkoły ponadpodstawowe – kształcenie ogólnokształcące, kształcenie zawodowe

W ramach w/w opracowań proponujemy przeprowadzenie analizy porównawczej prowadzonych szkół i przedszkoli według typów i rodzajów szkół. Na tej podstawie  opracowanie wewnętrznych wskaźników odniesienia, które po zaakceptowaniu przez JST mogą stanowić punkt odniesienia do przemodelowania organizacji przedszkoli, szkół według tych wartości. Integralną część  analizy stanowić będzie harmonogram działań rozwojowych, wskazujący JST krok po kroku wdrożenie poszczególnych rozwiązań rekomendowanych w audycie.  

Analiza arkuszy organizacyjnych obsługi finansowej, administracyjnej, ogranizacyjnej - diagnoza stanu obecnego:

Audyt obejmuje  analizę zakresu zadań i wydatków przeznaczanych na organizację obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej w zakresie: rachunkowości, sprawozdawczości, płac, kadr, sprzątania, konserwacji, remontów, obsługi sekretariatu, obsługi prawnej, obsługi bhp, obsługi informatycznej, zamówień publicznych i innych zadań, ponoszonych przez jednostki budżetowe podlegające Miastu – diagnoza stanu obecnego.

 1. Analizę porównawczą zatrudnienia i ponoszonych wydatków na realizację w/w zadań.
 2. W ramach wypracowanej diagnozy wskazanie optymalnych rozwiązań w zakresie zorganizowania wyżej analizowanych zadań przez samorząd – opracowanie wewnętrznych norm zatrudnienia.

Coraz więcej samorządów stoi przed dylematem, w jaki sposób zorganizować obsługę finansowo-księgową, aby funkcjonowała w sposób optymalny. Zachowując przy tym  elementy autonomicznej szkoły (która w myśl swojej definicji winna zachować pewną samodzielność w ramach centralnie ustalonych zasad) i dyrektora jako menadżera z jednoczesnym pełnym dostępem dla organu prowadzącego do danych, które tworzą cały system oświaty i stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji. 

Optymalnie zorganizowana obsługa finansowo księgowa oświaty samorządowej to taka, która pozwala na planowanie, ocenę, trafność podejmowania decyzji zarządczych, szybkość przepływu informacji pomiędzy organem prowadzącym a szkołą. To obsługa, która usprawnia  proces przepływu informacji, obiegu dokumentów i dostarcza rzetelnych i aktualnych danych dla wszystkich stron obiegu tj. dyrektora i organu prowadzącego. Przed podjęciem decyzji co do formy i zakresu objęcia np. wspólna obsługa niezbędna jest rzetelnie przeprowadzona analiza wykonywanych zadań przez poszczególne szkoły i placówki.

Ponadto w ramach wyżej wskazanych analiz nastąpi opracowanie harmonogramu działań rozwojowych dla przyjętych rozwiązań w audycie.

mindsonar-1
GLOBAL-BUSINESS.png

Wartość samopoznania

Cykl szkoleń lub sesje indywidualne umożliwiających samopoznanie, z zastosowaniem certyfikowanych narzędzi [MindSonar®, MTQ48, ILM72, Delight Index™, Insightful Profiler™ (iP121)].