ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Model Wartościowe Szkoły®
Wartościowe Przedszkola©

Wartościowe Szkoły® Wartościowe Przedszkola© tworzą MOC

Współautorki Modelu Wartościowych Szkół®

Dorota Tomaszewicz

Trener / Coach i Superwizor ICC / Ekspert ORE
International Values Trainer & Ekspert ds. rozwoju organizacji
Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS
tel. 664 929 926

Zofia Domaradzka-Grochowalska

Psycholog / Trener / Coach i Superwizor ICC
International Values Trainer
Ekspert ds. rozwoju organizacji
tel. 533 423 421

Wartościowe Szkoły
o modelu

Czym jest Model Wartościowych Szkół ®

Celem Modelu Wartościowych Szkół ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik.

Jak jest zbudowany Model?

Model Wartościowa Szkoła ® składa się z trzech fundamentalnych etapów prowadzących do uzyskania w szkole zamierzonych rezultatów wychowawczo-profilaktycznych. Wdrożenie każdego z etapów zaplanowane jest na rok szkolny i realizuje cele przynależne poszczególnym etapom.

ETAP I
Świadomy nauczyciel

Budowanie dobrostanu psychofizycznego nauczycieli, wzmacnianie odporności psychicznej, harmonizowanie jednostki, cykl warsztatów rozwojowych, procesowe doskonalenie nauczycieli

ETAP II
Współpracujący wychowawca

Rok „wartościowych spotkań” społeczności szkolnej, wybór kluczowych WARTOŚCI, rewitalizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Harmonogram Działań Rozwojowych Wartości Centralnej

ETAP III
Efektywna szkoła

Budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół 

INSPIRACJA | MOTYWACJA | POMYSŁ

Jak powstawał Model Wartościowych Szkół®?

I. Wieloletnie doświadczenie autorek w działaniach edukacyjnych, rozwojowych dla polskich szkół i gmin w zakresie zarządzania oświatą, współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach pilotażowych projektów innowacji w edukacji, autorskie programy rozwojowe wdrażane w Polsce i w Ukrainie.

II. Stały rozwój własny autorek w zakresie pracy z wartościami, budowania relacji i współpracy opartej o zaufanie, wzajemność i poszanowanie różnorodności. Między innymi:

  • International Coaching Community* – doświadczanie ścieżki rozwojowej na sobie samych
  • Job-coaching (doradztwo edukacyjne/zawodowe i coaching kariery)
  • International Values Consultant i Trainer – doświadczenie na sobie samych pracy na poziomie wartości (w modelu indywidualnym i zespołowym)
  • Bussines Coaching ICC i ujrzenie kontekstu wzajemnych powiązań systemowych 
  • Supervisor ICC
  • One Brain jako odpowiedź na wpływ stresu emocjonalnego na poczucie własnej sprawczości w życiu

III. Zmiany na rynku pracy – zawody przyszłości. Model wzmocni procesy przygotowujące ucznia do wyzwań dorosłości, rynku pracy i elastyczności z tym związanej.

Potrzeby rynku pracy 2030 przez pryzmat kompetencji to:

  • wzrost zapotrzebowania na umiejętności miękkie;
  • ciągłe doskonalenie się i/lub przekwalifikowywanie się;
  • proces nauczania wymaga współcześnie wykorzystywać wiele różnych metod – im więcej, tym lepiej – uczeń uczy się różnych scenariuszy postępowań, porażka, staje się inspiracją, nie kształcimy już przyszłych pracowników fabryk;
  • uzupełnianie kwalifikacji o te spoza dziedziny, w której kształciliśmy uczniów.

Katalog kursów

Kurs Wartościowego Zarządzania©

Cykl rozwojowy adresowany do kadry kierowniczej JST i
dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz instytucji otoczenia szkoły.

Kurs Mentorów Wartości©

Szczegóły niebawem

Kurs Wartościowej Profilaktyki i Psychoedukacji©

Szczegóły niebawem

PDN Impuls Kropki

Dobra kondycja psychofizyczna nauczycieli jest warunkiem koniecznym umożliwiającym skupianie swojej uwagi na realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

PDN Impuls Kropki

Znajomość metodyki wsparcia rozwojowego jest kluczem do adekwatnych oddziaływań przez nauczycieli na postawy uczniowskie – w szczególności budowania poczucia własnej wartości i poczucia wpływu.

PDN Impuls Kropki

Uaktualnienie programu oraz wprowadzenie zmian związanych z podejmowaniem działań w oparciu o kluczowe wartości wspólnie wybrane przez społeczność szkolną.

PDN Impuls Kropki

Budowanie trójstronnych relacji i dialogu. Koncentracja na rozwijaniu postaw i współodpowiedzialność za ich kształtowanie przez uczniów, rodziców, nauczycieli. Tworzenie przestrzeni do wzajemnego zaufania, wspierania i angażowania.

PDN Impuls Kropki

Wieloznaczny wymiar sukcesu czyni  go dla każdego – na miarę jego potrzeb i możliwości. Czy młody, czy stary – czy uczeń, czy nauczyciel/ rodzic – każdy potrzebuje poczucia sprawstwa budującego wewnętrzną MOC.

Bądź na bieżąco

Zapraszamy na fanpage Modelu Wartościowych Szkół ®

Szkoły i przedszkola wdrażające
Model Wartościowych Szkół®

sprawdź, w jakich lokalizacjach wdrożyliśmy model wartościowe szkoły®, przybliżając konkretne miejsca na mapie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy https://sp1brodnica.edupage.org/

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Chełmie http://1lo.chelm.pl/

Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie https://www.sp8chelm.pl/

Szkoła Podstawowa w Lubartowie https://sp1.lubartow.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu http://www.sp10.zamosc.pl/

 

już wkrótce

już wkrótce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Górze w gminie Bukowina Tatrzańska http://sp2czarnagora.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu https://sp2biecz.pl/

Szkoła Podstawowa w Leśnicy w gminie Bukowina Tatrzańska  http://splesnica.edu.pl/

Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej https://www.spraba.rabawyzna.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach w gminie Biecz https://zsproznowice.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim https://zs1makow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 2w Makowie Mazowieckim https://dwojka-makow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Strachówce http://www.zsstrachowka.pl/index.php/o-nas

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Przedszkole Publiczne nr 11 w Brzegu http://www.pp11brzeg.pl/

Przedszkole Publiczne nr 7 w Brzegu http://pp7brzeg.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu https://psp3.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu http://psp5brzeg.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu https://e-osemka.pl/

Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu https://psp6brzeg.pl/

 

Szkoła Podstawowa w Wasilkowie http://spwasilkow.pl/

już wkrótce

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie https://www.ckziu.jaworzno.pl/

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie https://sp13jaworzno.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie https://sp15.jaworzno.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 3  w Wojkowicach http://sp3wojkowice.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie http://zs3.jaworzno.edu.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie https://zso.jaworzno.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostródzie https://sp2ostroda.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostródzie https://sp3ostroda.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Rumianie w gminie Rybno https://sprumian.pl

Szkoła Podstawowa w Rybnie https://sprybno.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie https://sp4ostroda.edupage.org/