Czym się kierujemy

Nasze wartości - Wiroteka

O NAS

Od wartości do postaw
poprzez uczenie się

Wartościowe zarządzanie

Innowacyjność

Rozwój kompetencji

Odwaga

Twórcze działanie

Efektywność

Kreatywność

Alternatywne rozwiązania

Wartościowe Szkoły® i Przedszkola® tworzą moc

Celem Modelu Wartościowych Szkół® i Przedszkoli®  jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych w przedszkolu i szkole, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół® i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły/ przedszkola oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/ przedszkola i przyszły pracownik. 

ETAP I
Świadomy nauczyciel

Budowanie dobrostanu psychofizycznego nauczycieli, wzmacnianie odporności psychicznej, harmonizowanie jednostki, cykl warsztatów rozwojowych, procesowe doskonalenie nauczycieli

ETAP II
Współpracujący wychowawca

Rok „wartościowych spotkań” społeczności szkolnej i przedszkolnej, wybór kluczowych WARTOŚCI, rewitalizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Harmonogram Działań Rozwojowych Wartości Centralnej

ETAP III
Efektywna szkoła

Budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół i Przedszkoli

PDN Impuls Kropki

Sprawdź szkolenia dla siebie

Oferta szkoleniowa na bieżąco dostosowana do aktualnych potrzeb szkół i przedszkoli, z uwzględnieniem  priorytetów  MEiN na rok szkolny 2022/2023

Sprawdź szkolenia dla siebie lub swojej organizacji

Formę szkoleń dostosowujemy do bieżącej sytuacji, zapewniając uczestnikom komfort rozwijania umiejętności w sposób bezpieczny, a jednocześnie efektywny.
Zachęcamy do kontaktu.
 
Dla przedszkola

Przedszkola

Oferta szkoleń

Skierowana do nauczycieli i pracowników przedszkoli: gry i zabawy, doświadczenia, eksperymenty, innowacja w edukacji.
KATALOG SZKOLEŃ
Oferta dla klienta indywidualnego

Szkoły

Oferta szkoleń

Skierowana dla nauczycieli szkół: kompetencje kluczowe, TIK, innowacje, nauczyciel badacz.
KATALOG SZKOLEŃ
Dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Dyrektorzy
szkół i przedszkoli

Oferta szkoleń

Skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli: Wartościowe zarządzanie, efektywna komunikacja, SIO, kontrola zarządcza, szkoła w chmurze, coaching.
KATALOG SZKOLEŃ

Jednostki samorządu terytorialnego

Oferta szkoleń

Skierowana do pracowników JST: wartościowe zarządzanie, finansowanie oświaty, audyty, Smart City, Office 365, coaching.
KATALOG SZKOLEŃ

Nasz zespół

Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS

W życiu kieruję się sercem oraz dokonuję wyborów w zgodzie z moimi wartościami. Zarażam pozytywną energią. By czuć się szczęśliwą potrzebuję rozwoju, ludzi, miłości i wyzwań. Dzięki połączeniu dwóch światów: biznesu i oświaty zbudowałam dwa mocne filary swojej działalności zawodowej. Owocem mojej ciekawości poznawczej i doświadczeń jest Firma Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz oraz Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Coach ICC, Supervisor ICC, Trener, Asesor AC/DC, Ekspert ds. rozwoju organizacji, doradca zawodowy i edukacyjny, International Values Trainer, Współautor: Modelu Wartościowych Szkół®/ Modelu Doradztwa dla JST/ Założeń systemu wsparcia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę, Ekspert i współautor poradników, publikacji, materiałów w zakresie kompleksowego procesowego wspomagania szkół/ placówek ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, Ekspert merytoryczny ds. opracowywania i wdrażania Planów Rozwoju Oświaty. Certyfikowany Konsultant MindSonar®, MTQ48, ILM72, Delight Index™, Insightful Profiler™ (iP121).

Nasz zespół

Zofia Domaradzka-Grochowalska

TRENER

Psycholog pracy z dorosłymi, Coach ICC, Superwizor ICC, trener, doradca edukacyjny i zawodowy, ekspert ds. rozwoju organizacji, International Values Trainer.
Współautor Modelu Wartościowych Szkół®. Współautor Modelu Doradztwa dla JST. Współautor ścieżki rozwojowej trenerów oświaty realizujących Procesowe Kompleksowe Wspomaganie Szkół, Przedszkoli i Placówek Edukacyjnych.

Maria Szostak

TRENER

Nauczycielka historii, dr nauk humanistycznych, ekspert procesowego wspomagania, koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli coach dla pracowników oświaty, ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej i personalnego rozwoju organizacji, autorka licznych publikacji, trener w projektach konkursowych MEN, samorządowiec.
 
Anna Rutkowska

TRENER

Trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491), certyfikowanym coachem i superwizorem ICC. Ukończyła Systemową Szkołę InnerMasteringu® Posiada certyfikaty: International Values Trainer and Consultant, International MindSonar® Consultant, Competence Navigator™ Advisio Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ48, ILM72 – Zintegrowany Model Przywództwa

Wioletta Matusiak

TRENER

Trenerka, facylitatorka w podejściu Desing Thinking, Active Citizens,  tworzy autorskie rozwiązania dla oświaty, prowadzi warsztaty rozwojowe dla rad pedagogicznych, instytucji kultury, samorządów. Mentorka w projektach takich jak: Misja:programowanie, Spółdzielnia Edukacji, Zaprogramuj Przyszłość. Konsultantka merytoryczna ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie Lekcja Enter.

Magdalena Kreczko

TRENER

Wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Była nauczycielka j. polskiego oraz była dyrektor szkoły ponadpodstawowej. Obecnie pracownik samorządowy i trener biznesu. Doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjnego, prowadzenia procesu wspomagania szkół w rozwoju. Współautorka i realizatorka projektów społecznych na rzecz nowoczesnej edukacji oraz środowiska osób 60+.

Anna Fidurska

TRENER

Nauczycielka języka angielskiego. Dyrektor szkoły podstawowej z otwartą głową na innowacje, nowe rozwiązania w oświacie. Trenerka. Konsultant kryzysowy. Inspiruje, zaraża pomysłami, nie zniechęca się, nawet jeśli innym się nie chce. Wielbicielka oceniania kształtującego.  

Marta Żołnowska

TRENER i tłumaczka

Nauczycielka języka angielskiego z pasją. Trenerka, Ekspertka Wspomagania szkół i placówek oświatowych. Wielbicielka nowoczesności w edukacji, z powodzeniem stosująca na lekcjach nowe technologie i narzędzia wspierające rozwój kompetencji językowych uczniów. Podejmuje na rzecz edukacji współpracę międzynarodową. Kreatywna, otwarta na dialog, a przede wszystkim życzliwa i uśmiechnięta. 

Aneta Pierzchała-Tolak

Trener

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

www

Project manager’ka ratująca projekty przed zatonięciem, szkoleniowiec dzieląca się wiedzą nt. bezpieczeństwa w sieci, profilowania, fake news oraz myślenia krytycznego, dostępności cyfrowej stron internetowych  standard WCAG 2.1, prawa do informacji; kreatorka notatek wizualnych, pasjonatka innowacji w edukacji z wykorzystaniem modeli 3D, VR i AR. Doskonała organizatorka, sieciująca ludzi i przedsięwzięcia.

 
Paulina Wasilewska

ASYSTENTka BIURA

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej ze specjalnością kurateli sądowej, zainteresowana szeroko rozumianym rozwojem osobistym i psychologią, 
Asystentka biura odpowiedzialna za kontakt z klientem i budowanie dobrych relacji z otoczeniem organizacji.
RELACJE

Z ŻYCIA PLACÓWKI