Placówka Doskonalenia Nauczycieli Impuls realizuje projekty
z dofinansowaniem unijnym

ROK 2023

Program Operacyjny
Wiedza i Edukacja
na lata 2014-2020

Impuls do rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość – edycja II

Projekt realizowany od 30.03.2023r. do 30.06.2023r.

Wsparciem zostało objętych 185 nauczycieli.

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Zrealizowane działania

W ramach projektu uczestnicy objęci zostali wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz wsparciem na platformie Moodle.

W ramach projektu powstała platforma do wymiany doświadczeń oraz nauczyciele mogli skorzystać z doradztwa.

Powstały 3 pakiety scenariuszy:

  1. Pakiet materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli chemii w szkole podstawowej; 43 strony – autorka Dorota Pintal
  2. Pakiet materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli języka polskiego; 42 strony – autorka Małgorzata Zachajczuk
  3. Pakiet materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej; 41 stron; autorka Dorota Tomaszewicz

Adresaci projektu

Projekt skierowany został do nauczycieli w przedszkolach i szkołach z terenu województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego. Ponad połowę (110 os) stanowili nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pozostali uczestnicy: specjaliści (19 osób), kadra zarządzająca (15 osób) oraz nauczyciele klas 4-8 (69 osób).

Działania prowadzone były w 11 grupach szkoleniowych.

Czas trwania projektu

30.03.2023r. – 30.06.2023r.

Numer projektu: 32/F3/2023

Wartość projektu: 195 730,00zł.

Kierownik projektu: Sylwia Dubowska,
e-mail: biuro2@pdnimpuls.edu.pl

 

ROK 2022

Program Operacyjny
Wiedza i Edukacja
na lata 2014-2020

Impuls do rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość

projekt zakończony 30.04.2022 r. wsparciem zostało objętych 255 nauczycieli
 

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Planowane działania

W ramach projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz zaproponowane zostanie sieciowanie na platformie doskonaleniewsieci.pl i opracowane zostaną scenariusze lekcji – 6 pakietów edukacyjnych.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do nauczycieli w przedszkolach i szkołach z terenu całej polski.

Czas trwania projektu

GRUDZIEŃ 2021 r. – KWIECIEŃ 2022 r.

Numer projektu: 9/F2/2021 

Wartość projektu: 179 570 zł

Kierownik projektu: Aneta Pierzchała-Tolak, e-mail: doskonalenie@pdnimpuls.edu.pl

Regionalne Programy Operacyjne
na lata 2014-2020

WARMIA I MAZURY
WOJ. MAZOWIECKIE

„119 nowych możliwości” Gmina Olsztyn

„Migawka – wsparcie dla uczniów głuchych” Doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, gmina Olsztyn

„Innowacyjna SP Spręcowo – kreatywni uczniowie” gmina Dywity Województwa mazowieckiego „Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowe”

Program Operacyjny
Wiedza i Edukacja
na lata 2014-2020

„Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, adresowanego do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?
Wykorzystywanie doświadczeń, eksperymentów i innych metod aktywizujących uczniów.”  III i IV etap edukacyjny, Ośrodek Rozwoju Edukacji „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów etap I” – Pilotaż realizowany przez Ośrodek Rozwój Edukacji

„Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów etap II” – Pilotaż realizowany przez Ośrodek Rozwój Edukacji

„Wsparcie JST we wdrażaniu kompleksowego wspomagania w podległych szkołach w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów”, Ośrodek Rozwoju Edukacji

„Lekcja: Enter”, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych

Projekty konkursowe

„ZDALNY NAUCZYCIEL – BESKIDY’21” realizowany w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Vulcan kompetencji w opolskich samorządach” i „Vulcan kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach” – Rola/charakter pracy: ekspert merytoryczny, trener, doradca jst w zakresie budowania i wdrażania planu rozwoju oświaty w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – Vulcan sp. z o.o.

„Vulcan kompetencji w śląskich samorządach” i „Vulcan kompetencji w małopolskich samorządach” – Rola/charakter pracy: ekspert merytoryczny, trener, doradca jst w zakresie budowania i wdrażania planu rozwoju oświaty w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – Vulcan sp. z o.o.

„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i CKZIU Włocławek

Projekty dla polskich szkół i Polonii na Ukrainie we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja Rola: coach/ tren

Współpraca

Projekty - wsparcie od A do Z

Przeanalizujemy możliwości na zdobycie dofinansowania na Twoje plany rozwojowe. Przeprowadzimy diagnozę. Zaplanujemy działania, przygotujemy wniosek. Oferujemy profesjonalne zarządzanie projektami, oraz wykorzystanie elementów zwinnego zarządzania opartego o wartości. Przed nami nowa perspektywa, a tym samym nowe możliwości na rozwijanie skrzydeł.

A może realizujesz projekt i potrzebujesz wsparcia, bo zaplanowane działania nie idą zgodnie z planem? Chętnie pomożemy, byś spokojnie dopłynął do portu.

Zapraszam do kontaktu.

Partnerstwo

Jeśli jesteś gotów na partnerskie działania i widzisz w naszej Placówce Doskonalenia Nauczyciel potencjał do współpracy czekamy na Twój kontakt. Rozważamy bardzo poważnie każdą propozycję współpracy/ nawiązania partnerstwa.

Szkolenia

Jak pisać projekty i pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację przedsięwzięć edukacyjnych?