Impuls Kropki Zasób 2@10x

Audyty dla jednostek samorządu terytorialnego​

Audyt organizacyjny szkół – analiza porównawcza organizacji
jednostek oświatowych z uwzględnieniem ich typów i rodzajów
oraz etapów edukacyjnych

 

Analiza arkuszy organizacyjnych z podziałem na poszczególne etapy edukacji:​

przedszkola

szkoły podstawowe (I i II etap edukacyjny)

szkoły ponadpodstawowe – kształcenie ogólnokształcące, kształcenie zawodowe

W ramach w/w opracowań proponujemy przeprowadzenie analizy porównawczej prowadzonych szkół i przedszkoli według typów i rodzajów szkół. Na tej podstawie  opracowanie wewnętrznych wskaźników odniesienia, które po zaakceptowaniu przez JST mogą stanowić punkt odniesienia do przemodelowania organizacji przedszkoli, szkół według tych wartości. Integralną część  analizy stanowić będzie harmonogram działań rozwojowych, wskazujący JST krok po kroku wdrożenie poszczególnych rozwiązań rekomendowanych w audycie.  

Analiza arkuszy organizacyjnych obsługi finansowej, administracyjnej, ogranizacyjnej - diagnoza stanu obecnego:

Audyt obejmuje  analizę zakresu zadań i wydatków przeznaczanych na organizację obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej w zakresie: rachunkowości, sprawozdawczości, płac, kadr, sprzątania, konserwacji, remontów, obsługi sekretariatu, obsługi prawnej, obsługi bhp, obsługi informatycznej, zamówień publicznych i innych zadań, ponoszonych przez jednostki budżetowe podlegające Miastu – diagnoza stanu obecnego.

  1. Analizę porównawczą zatrudnienia i ponoszonych wydatków na realizację w/w zadań.
  2. W ramach wypracowanej diagnozy wskazanie optymalnych rozwiązań w zakresie zorganizowania wyżej analizowanych zadań przez samorząd – opracowanie wewnętrznych norm zatrudnienia.

Coraz więcej samorządów stoi przed dylematem, w jaki sposób zorganizować obsługę finansowo-księgową, aby funkcjonowała w sposób optymalny. Zachowując przy tym  elementy autonomicznej szkoły (która w myśl swojej definicji winna zachować pewną samodzielność w ramach centralnie ustalonych zasad) i dyrektora jako menadżera z jednoczesnym pełnym dostępem dla organu prowadzącego do danych, które tworzą cały system oświaty i stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji. 

Optymalnie zorganizowana obsługa finansowo księgowa oświaty samorządowej to taka, która pozwala na planowanie, ocenę, trafność podejmowania decyzji zarządczych, szybkość przepływu informacji pomiędzy organem prowadzącym a szkołą. To obsługa, która usprawnia  proces przepływu informacji, obiegu dokumentów i dostarcza rzetelnych i aktualnych danych dla wszystkich stron obiegu tj. dyrektora i organu prowadzącego. Przed podjęciem decyzji co do formy i zakresu objęcia np. wspólna obsługa niezbędna jest rzetelnie przeprowadzona analiza wykonywanych zadań przez poszczególne szkoły i placówki.

Ponadto w ramach wyżej wskazanych analiz nastąpi opracowanie harmonogramu działań rozwojowych dla przyjętych rozwiązań w audycie.