Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Firma IMPULS SZKOLENIA reprezentowana przez właścicielkę panią Dorotę Tomaszewicz, z siedzibą w Jonkowie (11-042) przy ul. Jana III Sobieskiego 3, e-mail: biuro@pndimpuls.edu.pl (dalej: Firma)

CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. Prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem Placówki Doskonalenia Nauczycieli

W przypadku gdy jesteście Państwo uczestnikami realizowanych form doskonalenia zawodowego, Państwa dane osobowe przetwarzamy realizując obowiązek prawny nałożony na Placówki Doskonalenia Nauczycieli na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

2. Realizacji umów

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych/ lub zamówień na realizację usług Placówki Doskonalenia Nauczycieli, jak również usług Coachingowych, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy.

Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail lub formularz kontaktowy

a. W przypadku gdy jesteście Państwo naszymi Klientami i wysyłacie nam korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.

b. Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

c. Dane przesłane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie www, przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu nawiązania kontaktu lub do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie i nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W naszej Firmie przyjęliśmy, że korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości jednak nie dłużej niż 6 lat.

4. Prowadzenia zapisów do listy mailingowej – newslettera

W tym przypadku podane dane będą wykorzystane w celu przesyłania zamówionego newslettera zawierającego aktualne informacje o nowościach i ofertach naszej Firmy.

Podanie danych osobowych na potrzeby newslettera jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się na postawie zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie i nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

5. Kontaktu telefonicznego

W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu w jakim zwracają się Państwo do nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej sprawy.

Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe aczkolwiek ułatwi nam komunikację.

6. Publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych

W celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych Firma publikuje informacje z organizowanych kursów, zajęć lub wydarzeń oraz dane osobowe (np.: wizerunek, nick, imiona i nazwiska) osób z nich korzystających.

Postawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody a podanie danych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Firma dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube

Prowadzenie kont fanpage na portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy.

W przypadku korzystania z tych serwisów, umieszczania na nich postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na serwisie Facebook komunikatora Messenger, informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w krajach mogących nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których serwisy mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez amerykańskie służby (np.: NSA, FBI, CIA) a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

8. Prowadzenia księgowości

W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego, w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.

Dane będziemy przetwarzać przez okres czasu wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.

9. Prowadzenia ankiet epidemiologicznych

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zarażenia COVID – 19 podczas organizowanych przez nas kursów, zajęć lub wydarzeń dane w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem i przekazaniem informacji właściwej inspekcji sanitarnej.

Przetwarzanie tych danych jest obowiązkowe i niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID – 19.

Dane osobowe i kontaktowe będziemy przechowywać przez dwa tygodnie od momentu zebrania.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

– dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

– podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

– każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej

– firmom i organizacjom międzynarodowym, które są właścicielami narzędzi, z których korzystamy.

WYKORZYSTYWANIE NARZĘDZI DOSTARCZANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w przypadku usług realizowanych z wykorzystaniem udostępnionych nam narzędzi, takich jak: Mindsonar, MTQ 48, ILM, LSA, Państwa dane osobowe zostały są nam powierzane do przetwarzania przez dostawców wymienionych narzędzi.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach dozwolonych prawem. Przysługuje również Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w prawnie uzasadnionym interesie Firmy.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pdnimpuls@pdnimpuls.edu.pl

Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.